Selecteer een pagina

Privacy Policy

Algemeen

Onderstaande privacyverklaring is opgesteld door en van toepassing op GayNed, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 40240282. De privacyverklaring is goedgekeurd door het Bestuur van GayNed en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Omdat u lid bent van GayNed of lid wilt worden van GayNed, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig voor:
• De ledenadministratie en financiën;
• Het toezenden van (digitale) post, zoals de nieuwsbrief.

Voor de ledenadministratie en financiële administratie zijn dat:
• Uw voor-en achternaam
• Uw woonadres (adres, woonplaats, postcode)
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Voor de toezending van o.a. de (digitale) nieuwsbrief
• Uw voor- en achternaam
• Uw e-mailadres

Persoonsgegevens: verstrekking op vrijwillige basis

GayNed gebruikt deze persoonsgegevens om haar doelstelling uit te kunnen voeren, te weten:
• Het verwezenlijken van de doelstelling van GayNed, het in- en extern profileren van GayNed en haar nieuwsbrief;
• Het organiseren van activiteiten en contactdagen;
• Het in gemeenschappelijk verband of in een werkgroep/ commissie uitvoeren van activiteiten.

In voorkomende gevallen, zoals bij excursies, hebben wij meer persoonlijke gegevens van u nodig. U zult daar altijd eerst en indien nodig om gevraagd worden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

GayNed verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden. Wanneer dit in de toekomst wel nodig zal blijken, zal hierom vooraf uw toestemming worden gevraagd. Daarnaast zal te allen tijde gelden, dat deze derden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
opdracht van en ten behoeve van de (doelstellingen) van GayNed en wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw privacy te waarborgen. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, waarmee je je website en de gebruikerservaring van bezoekers kunt verbeteren. Wij hebben Google Analytics zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld, o.a. door de volgende acties:

  • wij delen geen Analytics gegevens met Google;
  • wij hebben een een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • er worden geen gegevens verzamelt via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren;
  • wij laten de IP-adressen van bezoekers anonimiseren, website bezoek is dus niet terug te leiden naar specifieke personen.

Beveiligde opslag van uw persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door GayNed in een beveiligde omgeving opgeslagen. Interne inzage en verwerking daarvan is uitsluitend voorbehouden aan personen die daartoe door het bestuur van GayNed zijn gevolmachtigd. Deze gevolmachtigden hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid van GayNed bent. Na beëindiging van het donateurschap worden uw gegevens maximaal 2 jaar bewaard, tenzij er voor bepaalde gegevens een andere wettelijke bewaarplicht geldt. In het geval van de persoonsgegevens die financiële administratie van GayNed van belang zijn, is deze bewaartermijn 5 jaar.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om het verzoek in te dienen uw persoonsgegevens te laten aanpassen, in te zien of te verwijderen.

Op de GayNed activiteiten, in de nieuwsbrief en andere GayNed-manifestaties worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gemaakt door het bestuur van GayNed aangewezen personen. De foto’s kunnen op de GayNed website, de GayNed Facebook pagina (gesloten pagina), het GayNed twitter account of de site gebruikt worden voor promotie doeleinden t.b.v. de vereniging en haar activiteiten.
De foto’s worden niet aan derden verstrekt. Als u een door de fotograaf ter plekke gemaakte of op genoemde social media geplaatste foto verwijderd wilt hebben, dan kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij zullen de foto dan zo snel mogelijk verwijderen.

Voor inzage, aanpassing of verwijdering kunt u ons mailen op: secretaris@gayned.nl.

Incidenten met uw persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve persoonlijke gevolgen. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of hierover zijn geïnformeerd.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft (over het gebruik van uw persoonsgegevens) kunt u deze indienen bij het met privacy beleid belaste bestuurslid via secretaris@gayned.nl. De verklaring wordt aan elk nieuwe lid (digitaal) uitgereikt en is gepubliceerd op de beveiligde website van Gayned (https://www.gayned.nl)