Selecteer een pagina

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen. Maar let op: opzegging kan in beginsel alleen tegen 31 december van het lopende kalenderjaar én met een opzeggingstermijn van vier weken. Zeg je op zonder die termijn in acht te nemen, dan eindigt het lidmaatschap pas op 31 december één jaar later. Dus als je bericht van opzegging het bestuur bereikt uiterlijk op 3 december, dan eindigt je lidmaatschap op 31 december daarna. Is dat later dan 3 december, dan eindigt je lidmaatschap op 31 december van het komende kalenderjaar. Voor de gehele termijn dat je lidmaatschap na opzegging nog voortduurt, kun je alle aan het lidmaatschap verbonden rechten (zoals vergaderrecht, stemrecht en het recht tot bijwonen van activiteiten) blijven uitoefenen.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het opzeggen tegen 31 december, maar die komen in de praktijk maar zelden voor, zoals omzetting van een vereniging in een andere soort rechtspersoon en fusie met een andere vereniging. Dan kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. Deze uitzonderingen zijn te vinden in de statuten.

In alle gevallen moet je voor het hele kalenderjaar contributie betalen. Eindigt je lidmaatschap dus op 31 december van het lopende kalenderjaar (of, bij toepassing van een wettelijke uitzondering, eerder), dan moet je wel de contributie voor het hele jaar nog betalen. Heb je de opzeggingstermijn van vier weken niet in acht genomen, dan moet je ook nog de contributie voor het komende kalenderjaar betalen. De reden van deze (overigens op de wet gebaseerde en dus voor nagenoeg alle verenigingen geldende) regeling is, dat het bestuur van een vereniging voor het opstellen van een begroting er van uit moet kunnen gaan, dat iedereen die vier weken voor de 31e december nog lid is, de contributie voor het komende kalenderjaar nog moet betalen. Zonder die zekerheid zou geen enkele vereniging tot een sluitende begroting voor het volgende jaar kunnen komen.